Table of Contents

צרו קשר

דוא"ל: hayohaya.journal@gmail.com

"היה היה - במה צעירה להיסטוריה"
החוג להיסטוריה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

הערות נוספות

 

  • כתב העת מעוניין בשילוב התחומים ומפרסם מאמרים בעלי נגיעות מגוונות בהיסטוריה. בכלל זה מדובר בענפי ידע שונים כמו היסטוריה אזורית (מזרח-תיכון, אמריקה לטינית וכד'), היסטוריה של הרעיונות, פילוסופיה של ההיסטוריה, תולדות האמנות, ארכיאולוגיה, יחסים בין-לאומיים וכן הלאה – ובלבד שהקשר לאירועים, למחשבה, למתודה או לקונטקסט ההיסטוריים איננו קלוש. למשל, לא יתקבלו עבודות העוסקות בניתוחים ספרותיים של יצירות שחוברו בעבר, הרחוק ככל שיהיה, אם הן אינן כוללות התייחסות משמעותית לתופעות היסטוריות.

 

  • ככלל, המערכת מעדיפה עבודות בעלות אופי מחקרי. עבודות בעלות אופי סיכומי יתקבלו רק אם הן יוצאות דופן ברמתן ואם הן עוסקות בנושא שטרם קיבל כיסוי ראוי בעברית.

 

  • כתב העת פונה לקורא המגלה עניין בהיסטוריה. הנחת היסוד היא כי קורא זה הוא בעל ידע כללי רחב אך חסר התמחות בכל תחום שהוא, לכן לא יתקבלו עבודות אשר אינן נגישות לקהל החסר ידע מוקדם מעמיק בנושא. כתב העת מעוניין לפתוח תחומים בלתי מוכרים בפני קוראיו, ובמהלך העריכה יותאם לכך הטקסט באמצעות הבהרת מונחי יסוד, הרחבת הרקע הכללי, השמטת הערות בלתי הכרחיות וכו'.

 

  • המערכת משקיעה זמן רב ומאמץ ניכר בתהליך הסינון ובעריכה המשותפת של המאמרים עם כותביהם. מובן מאליו שמחויבות ונכונות כנה להשקעה מקבילה מצד הכותב היא תנאי הכרחי לקבלת עבודתו.

 

  • בכל גיליון מתפרסמים חמישה מאמרים בלבד, ומטבע הדברים רוב העבודות המוצעות למערכת אינן מתקבלות, בהן גם עבודות טובות וראויות. המערכת איננה מתחייבת לפרט את הנימוקים לדחיית העבודות.